OFERTA

Kancelaria Adwokacka Anny Kanieckiej – Burdziel

świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

ANNA KANIECKA, ADWOKAT, KANCELARIA, DĘBICA, OFERTA

SPECJALIZACJE:

Prawo karne, prawo wykroczeń

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, obrona oskarżonego w postępowaniu przed sądem, reprezentowanie pokrzywdzonego, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, prywatne akty oskarżenia,

 

Prawo karne wykonawcze

 • wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwy w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód, o separację, podział majątku wspólnego,
 • obniżanie i podwyższanie alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, uznanie dziecka, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunków pracy, dochodzenie roszczeń pracowniczych z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwo w zakresie uprawnień pracowników budżetowych, reprezentacja klientów przed organami ZUS oraz przed Sądami w postępowaniach dotyczących: emerytur, rent, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, chorobowych i wypadkowych, zasiłków, oraz zbiegu różnych tytułów ubezpieczeń.

 

Prawo turystyczne

Kompleksowe doradztwo i reprezentowanie interesów konsumentów w sporach będących rezultatem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, odszkodowania z tytułu opóźnienia planowanego lotu, reklamacje do biur podróży.

Prawo oświatowe

Wszelkie kwestie związane z pracą nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty   Nauczyciela.

Prawo cywilne / Prawo spadkowe

 • Sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych, zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu ich naruszenia, ochrona własności, ochrona posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej,
 • realizacja zobowiązań, rozwiązywania umów i wykonywania prawa odstąpienia,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości,
 • ograniczone prawa rzeczowych, w tym służebności i użytkowanie wieczyste,
 • znoszenie współwłasności,
 • postępowanie upominawcze, nakazowe,
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,

 

Prawo samorządu terytorialnego

Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, opiniowanie zgodności treści aktów stanowionych przez organy samorządu terytorialnego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń czy decyzji.

 

Prawo handlowe i gospodarcze

Zakładanie spółek prawa handlowego, w tym także negocjowanie i sporządzanie umów i statutów spółek oraz rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, doradztwo prawne dotyczące bieżącej działalności spółki, rejestracja działalności gospodarczej,

Prawo administracyjne

Reprezentacja we wszystkich sprawach przed organami i sądami administracyjnymi,odwołania od decyzji, wnioski i skargi związane z działaniami organów administracji publicznej.

 

Kancelaria zapewnia obsługę prawną Radom Gminy i komisjom stałym Rady Gminy.

Kancelaria zajmuje się również windykacją należności.

W ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych Kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem wezwań do zapłaty
 • reprezentacją wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
 • przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • monitorowaniem postępowania egzekucyjnegopoprzez stałą współpracę z komornikami z terenu całego kraju.

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

 

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Adwokata Anny Kanieckiej-Burdziel świadczy stałą, jak i doraźną obsługę przedsiębiorców, działających m.in. w branży budowlanej.

 

Kancelaria oferuje Klientom:

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej podmiotów gospodarczych,
 • negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie mediacji z kontrahentami,
 • przygotowywanie wewnętrznych aktów korporacyjnych, w tym projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych
 • opracowanie systemów zabezpieczeń przed nierzetelnością klientów
 • reprezentowanie Klientów przed sądami i organami administracji

Kancelaria Adwokacka współpracuje także z Kancelariami Notarialnymi oraz Biurem Rachunkowym , którzy służą Klientom stałą pomocą.

 

Zastępstwo / Substytucja

Kancelaria oferuje profesjonalne substytucje pełnomocnikom spoza Dębicy.  Kancelaria zapewnia zastępstwa zarówno w Sądzie Rejonowym w Dębicy, jak również w Mielcu, Ropczycach,  Rzeszowie i Tarnowie, a także w innych sądach okręgów rzeszowskiego i tarnowskiego. Po każdej rozprawie oferuję sporządzenie stosownej dokumentacji. Jako formę kontaktu i wymiany dokumentów proponuję pocztę elektroniczną oraz kontakt telefoniczny.

                                                                        Zapraszam do współpracy!