KARTA NAUCZYCIELA

ANNA KANIECKA, ADWOKAT, KANCELARIA, DĘBICA, KARTA NAUCZYCIELA

Reforma polskiego systemu edukacji wprowadza liczne zmiany w prawie oświatowym. Zmiany te wielokrotnie pozbawiają nauczycieli wielu uprawnień, a jednocześnie narzucają nowe obowiązki. Niejednokrotnie zdarza się, że przepisy dotyczące systemu oświaty są niejasne i niezrozumiałe. W rezultacie może to prowadzić do sytuacji gdzie spotykamy się z różnymi problemami, które wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria Adwokata Anny Kanieckiej – Burdziel oferuje Państwu pomoc prawną z zakresu prawa oświatowego.

W zakresie prawa oświatowego Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej zarówno Nauczycielom, jak również placówkom oświatowym, czy organom prowadzącym.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w formie online.
Zapraszam do skorzystania z tej formy w szczególności osoby, które zamieszkują odległe tereny i nie mogą pojawić się osobiście w siedzibie mojej Kancelarii w Dębicy.

Kancelaria udziela pomocy prawnej dotyczącej w szczególności :

 • zarządzania w oświacie,
 • zakładania i prowadzenia przedszkoli, szkół, placówek (niepublicznych),
 • sporządzania regulaminów i statutów w placówkach oświatowych.
 • nawiązywania i wypowiadania stosunku pracy przez nauczyciela na podstawie umowy o pracę, mianowania oraz przywracania do pracy,
 • rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami ze szczególnym uwzględnieniem art. 20 Karty Nauczyciela tj. z powodu zmian organizacyjnych
 • urlopów uzupełniających, macierzyńskich, wychowawczych oraz dla poratowania zdrowia i związanych z tym przywilejów, zasiłku na zagospodarowanie,
 • postępowania przed organami systemu oświaty, związanego z nałożeniem kary dyscyplinarnej i porządkowej, zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
 • likwidacji placówek oświatowych, zagadnień regulacji związków zawodowych oraz uprawnień członków związku zawodowego,
 • konkursów oraz powoływania na stanowiska dyrektora szkoły lub inne stanowiska kierownicze.
 • awansu zawodowego nauczycieli, nagrody i odznaczenia,
 • uprawnienia emerytalne nauczycieli